Beleidsplan

Inleiding

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de navolgende stichtingen van de Koperhorst:

De Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst, de Stichting zorgwoningen De Koperhorst en van de door gemelde stichtingen binnen haar doelstelling aangewezen projecten en programma’s, het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van bedoelde projecten en programma’s.
Inmiddels zijn de stichtingen die in de statuten zijn vermeld, gefuseerd tot één stichting, te weten de Stichting Verzorgingshuis De Koperhorst.
Dit beleidsplan geeft een nadere uitwerking van deze doelstelling en geeft uitgangspunten voor de wijze waarop de stichting functioneert. Naast deze algemene uitgangspunten geven wij een aantal voornemens voor de korte termijn.

De doelstelling van de stichting

Ondersteuning van projecten en programma’s ten diensten van de bewoners binnen de Koperhorst, die niet worden bekostigd vanuit het budget van het verzorgingshuis.
Met de ondersteuning wil de stichting het levensgeluk van de bewoners vergroten.

Werkzaamheden van de stichting

In afstemming met de activiteitenbegeleiding (AB) van de Koperhorst en het project “De Wens-Boom” waarin de bewoners hun wensen in kunnen kenbaar maken, wil de stichting daar waar mogelijk wensen in vervulling laten gaan. Voor de AB geldt dit optreden van gezelschappen of grote uitstapjes, voor de Wens- Boom geldt kleine individuele uitstapjes naar de stad of naar plaatsen waar men vroeger heeft gewoond.
Bij gezamenlijke projecten gaat het om voorzieningen waar alle bewoners plezier aan kunnen beleven, zoals oranje-feesten, voetbal, WK evenementen via het groot beeld TV. Uitstapjes naar dieren-vlindertuin vallen eveneens onder de activiteiten die niet door het verzorgingshuis kunnen worden betaald.

Fondsenwerving

Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden is de stichting afhankelijk van donaties.
Div. bewoners en of familie van hen hebben zich opgegeven als donateur en geven trouw.
De Stichting vraagt een minimum donatie van €. 10,00 per jaar.
Stichting Liefdehuis uit Hoogland is een goede donateur, er is alleen een maar aan verbonden, hun donatie mag niet besteed worden aan uitstapjes e.d. De donatie is gekoppeld aan een specifieke doelstelling die ten goed moet komen aan alle bewoners. Een aanvraag voor een donatie moet voorafgaan aan offerte en doelstelling. Dit gaat in goed harmonie.

De besteding van het vermogen van de stichting

Bestedingen door de stichting dienen te vallen binnen de eerder gestelde doelstelling.
Dit betekent dat bestedingen rechtstreeks ten goede dienen te komen aan de bewoners van de Koperhorst. De bestedingen worden afgestemd op de ontvangen donaties; dat betekent dat in het algemeen jaarlijks de beschikbare middelen worden besteed. Onder bijzondere omstandigheden kunnen middelen worden gereserveerd.

Het beheer van het vermogen van de stichting

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Voor de financiële transacties wordt gebruik gemaakt van een lopende rekening bij de SNS bank.
De middelen van de stichting worden niet risicodragend belegd en er worden geen leningen verstrekt.
De stichting verricht geen schuldhulpverlening aan bewoners.
Grote uitgave voor bewoners worden in overleg met drie bestuurders besproken voordat men deze uitgave toezegt.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden.
De administratie wordt gecontroleerd door de accountant van de Koperhorst..

Dit beleidsplan is vastgesteld door het bestuur.